29 Odo 247/2006
Datum rozhodnutí: 22.08.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 247/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Hany Gajdziokové, v právní věci navrhovatelů a) B., a. s., b) Ing. R. H., a c) Č. z., a. s., za účasti společnosti J. K., a. s., o návrhu na splnění povinnosti umožnit zpracování znaleckého posudku, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 13/2005, o dovolání navrhovatelů a), b) a c) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. září 2005, č. j. 5 Cmo 262/2005 45, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatelé a), b) a c) podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. září 2005, č. j. 5 Cmo 262/2005 45, které posléze, podáním ze dne 18. dubna 2006, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Protože rozhodnutí dovolacího soudu není konečným rozhodnutím ve věci, nerozhodoval dovolací soud o náhradě nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. srpna 2006JUDr. Ivana Š t e n g l o v á, v. r.

předsedkyně senátu