29 Odo 234/2006
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

29 Odo 234/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně U., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) K. b., a. s., a 2) Č. k. a., o určení neplatnosti smluv o postoupení pohledávek, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Cm 116/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. listopadu 2005, č.j. 7 Cmo 272/2004-229, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které následným podáním datovaným 5. února 2007, doručeným dovolacímu soudu 12. února 2007, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovaným podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 28. února 2007


JUDr. Petr G e m m e l , v. r.


předseda senátu