29 Odo 227/2001
Datum rozhodnutí: 30.07.2002
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 227/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce M., spol. s r.o. v likvidaci, proti žalovanému U. i. c. s. v.o.s., o zaplacení 721.598,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 244/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. července 2000, čj. 20 Co 150/2000 22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze podal žalovaný dovolání.

Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolací řízení musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastaveno.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst.1 o. s. ř.).

V posuzovaném případě došlo ke dni 17. 10. 2001, resp. dnem nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2001 čj. C 5469 firm 110123/01, k výmazu společnosti M., spol. s r.o. v likvidaci, IČ , z obchodního rejstříku a to v důsledku zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku podle ust. § 12a odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Poněvadž žalobce již nemá způsobilost mít práva a povinnosti (způsobilost být v řízení účastníkem procesněprávních vztahů), nesvědčí mu tzv. procesní legitimace. Nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 1, věty první o. s. ř. zastavil.

Výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, se opírá o ust. § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., poněvadž řízení bylo zastaveno

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. července 2002

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu