29 Odo 220/2001
0
Dotčené předpisy:
29 Odo 220/2001-2

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce ELS, s. r. o., zast., advokátem, proti žalovanému P. Š., zast., advokátem, o zaplacení 21.717,10 Kč s přísl. ze směnky, o opravě usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 2. 2002, čj. 29 Odo 220/2001-73, takto:

Výrok uvedený pod bodem II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 2. 2002, čj. 29 Odo 220/2001-73 správně zní: Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení k rukám jeho právního zástupce 1.375,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 30. 4. 2002 požádal právní zástupce žalovaného o opravu písařské či početní chyby ve výroku usnesení Nejvyššího soudu výše uvedeného, který se týkal nákladů dovolacího řízení.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud shledal, že výše nákladů dovolacího řízení byla skutečně ve výroku uvedeného usnesení uvedena nesprávně, tuto chybu podle § 164 o. s. ř. opravil tak, jak je uvedeno výše.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. května 2002

JUDr. Ing. Jan H u š e k, v. r.

předseda senátu