29 Odo 205/2004
Datum rozhodnutí: 01.07.2004
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 205/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce D. K., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému L. V., o zaplacení 75.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 Cm 123/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. července 2003, čj. 9 Cmo 304/2003-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze napadeným usnesením potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.2.2003, čj. 34 Cm 123/2002-14, kterým soud prvního stupně připustil změnu žaloby.

Žalovaný podáním ze dne 28.8.2003, doručeným odvolacímu soudu dne 1.9.2003, podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit. Bez splnění této podmínky však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 104 odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Soud prvního stupně usnesením ze dne 17.10.2003 dovolatele vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Nepoučil jej však v tom smyslu, že povinné zastoupení v dovolacím řízení dle § 241 o.s.ř. je zvláštní podmínkou dovolacího řízení.

Proto dovolací soud usnesením ze dne 13.4.2004 dovolatele znovu vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Zároveň jej poučil o následcích případného neodstranění nedostatku a o možnosti ustanovení zástupce z řad advokátů soudem.

Dovolatel však nedostatek povinného zastoupení v soudem stanovené lhůtě neodstranil, ani nepodal žádost o ustanovení advokáta.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatek podmínky řízení odstranit, ač soud učinil vhodná opatření k jeho odstranění, Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. července 2004

JUDr. Ivana Štenglová,v.r.

předsedkyně senátu