29 Odo 195/2004
Datum rozhodnutí: 27.07.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 195/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce R. D., proti žalované Z. D., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 18 C 99/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. prosince 2003, č.j. 10 Co 708/2003 - 44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.575,--Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalované JUDr. J. J.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce (správce konkursní podstaty úpadce R. D.) podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, které posléze, podáním ze dne 9. června 2004, došlým Nejvyššímu soudu 15 června 2004, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil. Se zřetelem k tomu, že v mezidobí byl konkurs na majetek R. D. zrušen po splnění rozvrhového usnesení (usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 17. března 2005, které nabylo právní moci 7. dubna 2005), čímž se účastníkem řízení namísto původního žalobce stal bez dalšího R. D. (srov. § 45 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů), jednal Nejvyšší soud jako s dovolatelem dále s R. D.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, takže žalované vzniklo ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

Žalovaná byla zastoupena advokátem, který v dovolacím řízení učinil jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Výše odměny za zastupování advokátem se určuje podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále též jen vyhláška ). Z ustanovení § 4 odst. 1 a 3 vyhlášky plyne, že předmět řízení činí 3.419.100,- Kč. Z toho základní sazba odměny podle § 3 bodu 6 převyšuje 34.500,- Kč. To ve spojení s ustanoveními § 15, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky znamená, že výše odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení činí 7.500,- Kč. Spolu s náhradou hotových výdajů za jeden úkon právní služby dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75,- Kč tak soud přiznal žalované k tíži dovolatele celkem 7.575,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 27. července 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář,v.r.

předseda senátu