29 Odo 19/2006
Datum rozhodnutí: 24.08.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 19/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobkyně W. C. spol. s r. o., proti žalovanému JUDr. Z. V., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadkyně S. R., spol. s r. o., o vyloučení věcí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 39 Cm 23/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. září 2005, č.j. 15 Cmo 119/2005-165, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.175,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které následným podáním datovaným 27. července 2006, doručeným Nejvyššímu soudu 28. července 2006, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit žalobkyni její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalobkyni sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 3.100,- Kč podle ustanovení § 8 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 1 písm. b) a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., a z paušální náhrady 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a celkem činí 3.175,- Kč.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.


V Brně dne 24. srpna 2006


JUDr. Petr Gemmel, v. r.


předseda senátu