29 Odo 185/2006
Datum rozhodnutí: 30.08.2006
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 předpisu č. 99/1963Sb.

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 185/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně P., a. s., proti žalované PharmDr. G. Z., o zaplacení částek 8,154.247,10 Kč s příslušenstvím a 27.180,80 Kč ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 24 Cm 79/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2005, č.j. 12 Cmo 36/2005-145, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 13. dubna 2004, č.j. 24 Cm 79/2003-75, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 13. listopadu 2003, č.j. 24 Sm 75/2003 19 a žalované uložil zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 7.369,- Kč (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama právnické vzdělání.


Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 31. srpna 2005, č.j. 24 Cm 79/2003-151, doručeným dovolatelce 8. září 2005, dovolatelku vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, s tím, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).


Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat. Jelikož ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo a z obsahu spisu se nepodává, že by dovolatelka měla odpovídající právnické vzdělání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelka, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 30. srpna 2006


JUDr. Petr Gemmel, v.r.


předseda senátu