29 Odo 183/2001
Datum rozhodnutí: 11.10.2001
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 183/2001-80

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) L.Z., a B) K.Z., proti žalovanému Z.d.V.B., o zaplacení částky 120.767,- Kč žalobkyni A) a částky 193.196,- Kč žalobci B), vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 541/94, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. července 2000, čj. 14 Co 218/99-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal v rozsahu potvrzujícího výroku dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, které posléze podáním ze dne 20.9.2001, došlým Nejvyššímu soudu 21.9.2001, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. (srov. bod 17., hlavu první, část dvanáctou, zákona č. 30/2000 Sb.) zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u žalobců však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. října 2001

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á, v. r.

předsedkyně senátu