29 Odo 1704/2005
Datum rozhodnutí: 23.11.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1704/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a Mgr. Tomáše Brauna, v právní věci žalobkyně R. G., a. s., v likvidaci , proti žalovanému JUDr. E. M., jako správci konkursní podstaty úpadkyně A., s. r. o., v likvidaci, o určení existence pohledávky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 56 CmI 23/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. dubna 2005, č. j. 4 Cmo 105/2004 - 58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze. Dovolání je sepsáno a podepsáno Mgr. J. K., jenž je označován jako zástupce dovolatelky na základě plné moci, Tato plná moc ze dne 3. srpna 2005 (výslovně určená pro dovolací řízení) je založena na č. l. 75 spisu. Z jejího znění ani z dalšího obsahu spisu se ovšem nepodává, že by zmocněnec Mgr. J. K. byl advokátem; takový údaj neplyne ani z veřejně dostupných zdrojů na Internetu.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - právnických osob neplatí, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. b/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů právnických osob) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání, také sepsáno (odstavec 4).

Nejvyšší soud proto dovolatelku usnesením ze dne 19. září 2006, č. j. 29 Odo 1704/2005-94, vyzval, aby v určené lhůtě odstranila nedostatek povinného zastoupení a poučil ji, že jinak dovolací řízení zastaví. Dovolatelka však na výzvu doručenou dne 26. září 2006 nereagovala.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu Nejvyššího soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolatelka, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.), nemá na jejich náhradu právo a u žalovaného žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. listopadu 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu