29 Odo 1657/2006
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

29 Odo 1657/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, Csc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Č. r. M. f., proti žalovanému M. V., zastoupenému JUDr. J. S., advokátem, o zaplacení 8,465.282,94 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 50/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. června 2006, č. j. 5 Cmo 143/2006-281, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, v záhlaví označeném, jímž byl ve vyhovujícím výroku ve věci samé (část I. výroku) potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2005, č. j. 39 Cm 50/2000-228, kterým byl žalovaný uznán povinným zaplatit žalobkyni částku 8,465.282,94 Kč s 5 % úrokem z prodlení od 16. 2. 2000 do zaplacení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ), kteréhožto ustanovení se dovolatel výslovně dovolává, poněvadž podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny. Předchozí zamítavý rozsudek soudu prvního stupně ze dne 10. 3. 2004, č. j. 39 Cm 50/2000-104, byl sice usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 2. 2005, č. j. 5 Cmo 353/2004-128, zrušen a v novém rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl jinak, když žalobě vyhověl v rozsahu, který je právě v předmětném dovolání žalovaným napadán, avšak soud prvního stupně takto rozhodl, jsa vázán právním názorem odvolacího soudu v otázce promlčení vymáhaného nároku.


Dovolatel nicméně napadá potvrzující rozhodnutí odvolacího soudu ze zcela jiných důvodů, jimiž je dovolací soud ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. vázán, přičemž jde o námitky, podřaditelné dovolacímu důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž je nesprávné právní posouzení věci. Všechny tři uplatněné námitky dovolatele zpochybnění změny úvěrové smlouvy prostřednictvím žádosti o převzetí úvěru na T. a potvrzení převzetí pohledávky resp. dluhu, zpochybnění platnosti postoupení pohledávky K. b. na K. b., s. p. ú., jakož i zpochybnění pasivní věcné legitimace žalovaného však nejsou v příčinné souvislosti s předchozím zrušovacím rozhodnutím odvolacího soudu a jeho závazným právním názorem, v tomto rozhodnutí vysloveným.


Za této procesní situace tudíž není dovolání podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přípustné a Nejvyšší soud je jako nepřípustné aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) odmítl (§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. a § 218 písm. c) o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání bylo odmítnuto, přičemž žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v řízení o dovolání nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. dubna 2009


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu