29 Odo 164/2006
Datum rozhodnutí: 11.02.2008
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci dlužníka Ing. V. F., zastoupeného advokátem, o návrhu věřitele Ing. J. K., jako správce konkursní podstaty úpadkyně D. l., s. r. o., na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 78 K 6/2005, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 9. září 2005, č. j. 1 Ko 379/2005-210, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2008, č. j. 29 Odo 164/2006-617, se opravuje tak, že:

1/ v záhlaví usnesení se slova věřitelky D. l., s. r. o., zastoupené advokátkou, nahrazují slovy věřitele Ing. J. K., jako správce konkursní podstaty úpadkyně D. l., s. r. o. ;

2/ v odůvodnění usnesení, na straně 20, v první větě třetího odstavce shora, za slovy Dovolatel a navrhující věřitelka se vkládají slova (a od 4. ledna 2008, kdy Krajský soud v P. prohlásil usnesením sp. zn. 40 K 51/2007 konkurs na majetek navrhující věřitelky, Ing. J. K. jako správce její konkursní podstaty) .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2008, č. j. 29 Odo 164/2006-617, je postiženo jinou zřejmou nesprávností v textu záhlaví a odůvodnění, spočívající v tom, že při vyhotovení konečné verze usnesení nebyly zohledněny opravy textu reagující na skutečnost, že na majetek navrhující věřitelky byl v průběhu dovolacího řízení prohlášen konkurs (usnesením Krajského soudu v P. ze dne 4. ledna 2008, sp. zn. 40 K 51/2007). Tím totiž jednak zaniklo zastoupení navrhující věřitelky její advokátkou (srov. § 14 odst. 1 písm. h/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007), jednak se tím od uvedeného data bez dalšího stal účastníkem konkursního řízení vedeného na majetek dlužníka Ing. V. F. soudem ustanovený správce konkursní podstaty navrhující věřitelky Ing. J. K. (srov. např. závěry formulované v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 81/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zřejmou nesprávnost zmíněného usnesení opravil způsobem uvedeným ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. února 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu