29 Odo 1597/2005
Datum rozhodnutí: 30.01.2007
Dotčené předpisy:
29 Odo 1597/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Č. p. a. s., zastoupené advokátem, proti žalované L. P., s. r. o., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 11,537.847,98 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v P. pod sp. zn. 48 Cm 127/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 15. června 2005, č.j. 9 Cmo 165/2005-223, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti výrokům v záhlaví označeného rozsudku, jimiž Vrchní soud v P. potvrdil rozsudek ze dne 28. února 2005, č.j. 49 Cm 207/2000-173, kterým Krajský soud v P. zamítl žalobu proti žalované v rozsahu částky 11,441.442,41 Kč spolu se 17% úrokem z prodlení z částky 7,157.087,12 Kč od 1. června 2000 do 15. září 2002 a z částky 6,874.632,68 Kč od 16. září 2002 do zaplacení a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanou. Dovolatelka namítá, že je dán dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), tedy, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Přípustnost dovolání opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přisuzujíc zásadní právní význam napadeného rozhodnutí ve věci samé řešení otázky, zda lze jednostranně započíst pohledávku ze smlouvy o úvěru před dobou stanovenou ve smlouvě o úvěru pro vrácení peněžních prostředků v případě, kdy je dlužníku dána možnost plnit před touto sjednanou dobou splatnosti. Potud dovolatelka akcentuje, že otázku splatnosti pohledávky ze smlouvy o úvěru odvolací soud vyřešil v rozporu se závěry formulovanými Nejvyšším soudem ve věci vedené pod sp. zn. 29 Odo 114/2003 (jde o rozhodnutí uveřejněné pod číslem 27/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - dále jen R 27/2006 ), přičemž shledává závěr odvolacího soudu o splatnosti pohledávky ze smlouvy o úvěru nesprávným.

S přihlédnutím k tomu, že dovolatelka výslovně napadá rozsudek odvolacího soudu dovoláním i ve výrocích, jimiž odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, zabýval se Nejvyšší soud především tím, zda dovolání je v této části přípustné. Výše uvedené výroky, ač součástí rozsudku, mají povahu usnesení, přičemž přípustnost dovolání proti nim nezakládá žádné z ustanovení občanského soudního řádu (srov. např. usnesení uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání v tomto rozsahu podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. bez dalšího odmítl.

Dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. O případ uvedený pod písmenem b) nejde a důvod založit přípustnost dovolání podle písmene c) Nejvyšší soud nemá. Otázku kladenou dovolatelkou (z pohledu věcné správnosti rozhodnutí odvolacího soudu) totiž zodpověděl již v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 90/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v rozsudku ze dne 14. prosince 2006, sp. zn. 29 Odo 10/2005. V nich uzavřel, že je možné započíst splatnou pohledávku proti pohledávce nesplatné, pročež otázka (ne)splatnosti pohledávky ze smlouvy o úvěru není (byť ji odvolací soud vyřešil v rozporu s dovolatelkou odkazovaným R 27/2006) významná.

Jelikož od výše uvedených právních závěrů nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci, není dovolání přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm c) o. s. ř. i v této části odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. ledna 2007

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu