29 Odo 1522/2006
Datum rozhodnutí: 15.04.2008
Dotčené předpisy: § 66a odst. 9 předpisu č. 513/1991Sb., § 182 odst. 3 předpisu č. 513/1991Sb.


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele Ing. A. H., , zastoupeného Mgr. P. Š., advokátkou.za účasti společnosti M. a. s., , zastoupené JUDr. I. V., advokátem, , o jmenování znalce k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Nc 1046/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2006, č. j. 7 Cmo 592/2005-54, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozhodnutím potvrdil Vrchní soud v Praze usnesení ze dne 2. září 2005, č.j. Nc 1046/2005-42, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl návrh na jmenování znalce pro přezkoumání zprávy společnosti M. a. s. (dále též jen společnost ) o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 (dále též jen zpráva ).

Odvolací soud dospěl k závěru, že ve zprávě musí být uvedeny údaje o smlouvách, uzavřených mezi společností a propojenými osobami, údaje o právních úkonech učiněných a o opatřeních přijatých společností na popud či v zájmu ovládající osoby nebo ostatních propojených osob. Zpráva však nemusí obsahovat údaje týkající se vztahů uvnitř ostatních propojených osob, konkrétně jaké podíly na zisku v té které propojené osobě byly vyplaceny jejím společníkům fyzickým osobám odlišným od propojených osob nebo jaké odměny byly vyplaceny konkrétními propojenými osobami členům jejich statutárních či jiných orgánů, neboť nejde o plnění poskytovaná společností na základě smluv jí uzavřených či právních úkonů nebo opatření jí učiněných na popud či v zájmu propojené osoby. Skutečnost, že mezi společností a společníky jedné z propojených osob probíhá spor o náhradu škody způsobené v souvislosti s převodem části obchodního podílu společnosti v této propojené osobě, pak odvolací soud shodně se soudem prvního stupně neshledal závažným důvodem pro přezkoumání zprávy ve smyslu § 182 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ).

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), namítaje, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení, tedy uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., a navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolatel spatřuje zásadní právní význam napadeného usnesení v řešení následujících otázek:

1) zda ve zprávě podle § 66a odst. 9 obch. zák. musí být uvedeny veškeré smlouvy, uzavřené mezi propojenými osobami, bez ohledu na to, je-li jejich smluvní stranou ovládaná osoba, jež zprávu vyhotovuje, a veškeré jiné právní úkony, učiněné kteroukoliv z propojených osob v zájmu jiné propojené osoby;

2) zda skutečnost, že mezi společností a členy jejího představenstva je veden spor o náhradu škody, jež měla společnosti vzniknout v souvislosti s převodem části obchodního podílu v propojené osobě společností na členy jejího představenstva, je podle ustanovení § 182 odst. 3 obch. zák. závažným důvodem pro jmenování znalce k přezkoumání zprávy.

Dovolatel nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, podle něhož nemusí zpráva uvádět jiné smlouvy mezi propojenými osobami než ty, jejichž smluvní stranou je společnost, ani jiné právní úkony činěné v zájmu některé z propojených osob než ty, jež učinila společnost. Zprávu považuje za neúplnou, neboť neobsahuje údaje o výši plnění, jež vyplácí společnost M. s. r. o., jejímž většinovým společníkem je M. a. s., ostatním společníkům (fyzickým osobám), kteří jsou zároveň členy představenstva společnosti M. a. s. a jednateli M. s. r. o. Bez uvedení těchto údajů nelze zjistit, zda těmto fyzickým osobám není na úkor podílu společnosti M. a. s. na zisku společnosti M. s. r. o. vyplácena nepřiměřeně vysoká odměna za výkon funkce jednatele.

Konečně má dovolatel za to, že spor vedený mezi společností a členy jejího představenstva o náhradu škody, jež měla vzniknout v souvislosti s převodem části obchodního podílu ve společnosti M. s. r. o., je závažným důvodem pro přezkoumání zprávy ve smyslu § 182 odst. 3 obch. zák.

Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a to k posouzení otázek označených dovolatelem.

Z textu ustanovení § 66a odst. 9 části věty první obch. zák. ( Není-li uzavřena ovládací smlouva, je statutární orgán ovládané osoby povinen ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ), je zřejmé, že obsahem zprávy je popis těch vztahů uvnitř podnikatelského seskupení, jejichž účastníkem je ovládaná osoba, která zprávu zpracovává. Požaduje-li následující věta ustanovení § 66a odst. 9 obch. zák., aby bylo ve zprávě uvedeno, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi propojenými osobami a jaké jiné právní úkony byly učiněny v zájmu těchto osob, je nutno ji vykládat v souvislosti s větou předchozí, tj. tak, že ve zprávě musí být uvedeny pouze ty smlouvy a jiné právní úkony, jejichž účastníkem je ovládaná osoba zpracovávající zprávu. Povinnost zpracovat zprávu pak stíhá není-li uzavřena ovládací smlouva každou ovládanou osobu v rámci podnikatelského seskupení.

Uvedený závěr je v souladu i s účelem ustanovení § 66a odst. 9 až odst. 13 obch. zák. a § 181 odst. 3 obch. zák., jímž je zejména ochrana ovládané osoby i jejích společníků před majetkovou újmou, která by mohla ovládané osobě vzniknout v důsledku neoprávněných zásahů ovládající osoby do jejího hospodaření, popřípadě v důsledku toho, že ovládající osoba majetkovou újmu vzniklou z takových zásahů včas neuhradila ani neuzavřela smlouvu o její úhradě podle § 66a odst. 8 obch. zák. Situace, jíž konstruuje dovolatel, není zásahem ovládající osoby do hospodaření společnosti M. a. s. (ač by se mohla v jejím hospodaření negativně projevit, např. v podobě nižšího podílu na zisku), nýbrž (mohla by být) zásahem do hospodaření společnosti M. s. r. o. Zda k takovému zásahu skutečně došlo se odrazí v obsahu zprávy zpracované společností M. s. r. o., nikoliv ve zprávě zpracované společností M. a. s.

Z účelu sledovaného úpravou obsaženou v ustanovení § 66a odst. 9 až odst. 13 obch. zák. a § 182 odst. 3 obch. zák. je zjevná i odpověď na druhou dovolatelem vznesenou otázku. Smyslem institutu přezkoumání zprávy znalcem totiž není usnadnit důkazní situaci v probíhajícím soudním řízení či nahrazovat důkazy, jež mají být v takovém řízení provedeny. Proto skutečnost, že mezi společností a členy jejího představenstva probíhá spor o náhradu škody, není závažným důvodem pro jmenování znalce k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 182 odst. 3 obch. zák.

Závěry, na nichž založil své rozhodnutí odvolací soud, jsou tedy správné.

Jelikož se dovolateli prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu a jeho obsahového vymezení správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, přičemž Nejvyšší soud neshledal ani jiné vady, k jejichž existenci u přípustného dovolání přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání navrhovatele bylo zamítnuto a úspěšné společnosti žádné náklady dovolacího řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu