29 Odo 1494/2005
Datum rozhodnutí: 25.01.2007
Dotčené předpisy:
29 Odo 1494/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v konkursní věci úpadce Z. d. Č. Ú., družstva v likvidaci , o rozvrhovém usnesení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 K 23/2001, o dovolání konkursních věřitelů a/ Ing. V. Š., b/ A. N. a c/ F. T., a o dovolání d/ H. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. června 2005, č. j. 2 Ko 143/2004-206, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení, kterým odvolací soud k odvolání konkursních věřitelů a/ až c/ potvrdil rozvrhové usnesení soudu prvního stupně, brojí konkursní věřitelé a/ až c/ a H. Š. dovoláním.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatelů advokátem ani jejich právnické vzdělání nevyplývá, proto je Krajský soud v Praze usnesením ze dne 1. října 2005, č. j. 36 K 23/2001-232 vyzval, aby v určené patnáctidenní lhůtě odstranili nedostatek povinného zastoupení a poučil je, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelé však na výzvu doručenou jim 14. října 2005 (dovolatelům a/ a d/), 5. října 2005 (dovolatelce b/) a 7. října 2005 (dovolateli c/) nijak nereagovali.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. ve vztahu ke všem dovolatelům zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. ledna 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu