29 Odo 1448/2005
Datum rozhodnutí: 17.04.2007
Dotčené předpisy:
29 Odo 1448/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně P., a. s., zastoupené advokátem, proti žalované I. Š., o zaplacení 117.492,- Kč ze směnky, s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 42 Cm 16/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2005, č. j. 12 Cmo 307/2004 - 54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu brojila žalovaná dovoláním.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, má-li dovolatel fyzická osoba právnické vzdělání.

Z dovolání zastoupení dovolatelky advokátem ani její právnické vzdělání nevyplývá, proto ji Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 18. května 2005, č. j. 42 Cm 16/2003 63 vyzval, aby v určené lhůtě odstranila vady dovolání a rovněž, aby odstranila nedostatek povinného zastoupení a poučil ji, že jinak nelze v řízení pro tyto nedostatky pokračovat a podání bude odmítnuto. Dovolatelka na výzvu doručenou jí dne 6. června 2005 reagovala podáním ze dne 10. června 2005, kterým sdělila, že v současné době nemá zmocněného advokáta a požádala, aby jí byl ustanoven soudem. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. září 2005, č. j. 42 Cm 16/2003 66, byl návrh dovolatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítnut. V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že k žádosti žalované o ustanovení zástupce z řad advokátů nebyly shledány podmínky předpokládané ustanovením § 30 odst. 1 o. s. ř., když žalovaná na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku reagovala bez výhrad a soudní poplatek uhradila.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. dubna 2007

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu