29 Odo 1398/2005
Datum rozhodnutí: 22.02.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1398/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc.v konkursní věci úpadkyně C. T., a. s. v likvidaci, o zrušení konkursu na majetek úpadkyně, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 99 K 30/97, o dovolání konkursních věřitelů a/ J. B., a b/ Z. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. května 2005, č. j. 1 Ko 15/2005-531, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu brojili konkursní věřitelé J. B. a Z. B. včasným dovoláním.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatelů advokátem ani jejich právnické vzdělání nevyplývá, proto je Městský soud v Praze usneseními ze dne 31. srpna 2005, č. j. 99 K 30/97-546 (J. B.) a č. j. 99 K 30/97 548 (Z. B.), mimo jiné vyzval, aby v určené lhůtě odstranili nedostatek povinného zastoupení a poučil je, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelé však na výzvu doručenou jim dle doručenek u č. l. 547 a č. l. 549 spisu) 22. září 2005 (J. B.) a 20. září 2005 (Z. B.) nereagovali.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. ve vztahu k oběma dovolatelům zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. února 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu