29 Odo 1371/2005
Datum rozhodnutí: 26.02.2008
Dotčené předpisy:
29 Odo 1371/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Č. k. a., proti žalované L. V. P., spol. s r. o., zastoupené JUDr. M. V., advokátem, o zaplacení částky 264,445.600,94 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Cm 125/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. července 2005, č. j. 4 Cmo 145/2004-270, takto:

V řízení bude jako se žalobkyní pokračováno s Č. r. M. f.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci podala žalovaná dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci.

Podle ustanovení § 20 zákona č. 239/2001 Sb., o Č. k. a. a o změně některých zákonů (zákon o Č. k. a.), ve znění pozdějších předpisů, Č. k. a. (dále jen agentura ) s účinností k 31. prosinci 2007 zanikla bez likvidace a jejím universálním právním nástupcem se stal stát, zastoupený ministerstvem, na který přechází práva a závazky agentury ke dni jejího zániku.

Nejvyšší soud proto ve shodě s výše uvedeným podle ustanovení § 107 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu rozhodl, že v řízení bude jako se žalobkyní pokračováno (namísto zaniklé agentury) s Č. r. M.f.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2008

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu