29 Odo 1368/2005
Datum rozhodnutí: 30.03.2006
Dotčené předpisy: § 30 předpisu č. 99/1963Sb., § 236 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1368/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně U. ČR, spol. s r. o., proti žalovaným 1) J. K., a 2) JUDr. J. Š., advokátce, jako správkyni konkursní podstaty úpadce J. K., za účasti úpadce J. K. jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalované, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 143/2001, o dovolání vedlejšího účastníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. prosince 2004, č. j. 13 Cmo 475/2003-102, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze k odvolání vedlejšího účastníka řízení na straně žalované J. K. usnesením ze dne 28. prosince 2004, č. j. 13 Cmo 475/2003-102, potvrdil usnesení ze dne 9. září 2003, č.j. 39 Cm 143/2001-89, jímž Městský soud v Praze zamítl návrh vedlejšího účastníka, aby mu pro toto řízení byl ustanoven zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal vedlejší účastník včasné dovolání, namítaje, že jsou dány dovolací důvody dle § 241a odst. 2 a 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.), není přípustné podle žádného ustanovení občanského soudního řádu (srov. § 237 až § 239 o. s. ř.), což Nejvyšší soud vysvětlil v usnesení ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2003, pod číslem 151, na něž v podrobnostech odkazuje. Tamtéž vysvětlil, že odmítnutí dovolání, které nemůže být přípustné, nebrání se zřetelem k dikci § 241b odst. 2 o. s. ř. ani nedostatek povinného zastoupení dovolatele

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. března 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu