29 Odo 1339/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1339/2005-80

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci žalobce L. B., proti žalovanému JUDr. J. H., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadce Z. O., o určení pohledávky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 45 Cm 1/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soud v Praze ze dne 23. května 2005, č. j. 4 Cmo 120/2004-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce L. B. podal dovolání proti rozsudku ze dne 23. května 2005, č. j. 4 Cmo 120/2004-60, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. listopadu 2003, č. j. 45 Cm 1/2003-36 (první výrok), nepřipustil rozšíření žaloby (druhý výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (třetí výrok).

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2).

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto ho soud prvního stupně usnesením ze dne 26. srpna 2005, č. j. 45 Cm 1/2003-75, doručeným 2. září 2005, k odstranění tohoto nedostatku vyzval v určené třicetidenní lhůtě. V intencích § 30 odst. 2 o. s. ř. jej též poučil o možnosti žádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud. Na tuto výzvu reagoval dovolatel podáním z 27. září 2005 (č.l. 76), v němž soudu sdělil, že se mu nepodařilo sehnat advokáta a vyjádřil víru, že jednoduchý úkon úroků z prodlení bude soudu dostačovat i od amatéra mé osoby .

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatel, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu jeho nákladů nemá a u žalovaného žádné prokazatelné náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu