29 Odo 1305/2006
Datum rozhodnutí: 23.11.2006
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 1305/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně S. k., a. s., proti žalovanému Ing. K. Ž., o zaplacení částky 1,571.640,30 Sk s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 34 (15) Cm 105/96, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. května 2005, č.j. 7 Cmo 420/2003-299, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - připustil, aby do řízení na místo žalobkyně vstoupila společnost G. I. L.


Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písmeno a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. srpna 2005, č.j. 34 (15) Cm 105/96-321, doručeným dovolateli dne 16. září 2005, dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, s tím, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.


Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů (č.l. 322), Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. března 2006, č.j. 34 (15) Cm 105/96-350, zamítl, přičemž odvolání dovolatele proti tomuto rozhodnutí bylo usnesením téhož soudu ze dne 24. května 2006, č.j. 34 (15) Cm 105/96-357, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. července 2006, č.j. 7 Cmo 323/2006-365, odmítnuto pro opožděnost.


Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat. Jelikož ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo a z obsahu spisu se nepodává, že by dovolatel měl odpovídající právnické vzdělání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 23. listopadu 2006


JUDr. Petr Gemmel, v.r.


předseda senátu