29 Odo 1273/2004
Datum rozhodnutí: 02.08.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1273/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadkyně P. b. a. s. - v likvidaci, o návrhu úpadkyně na zrušení konkursu, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 17/2003, o dovolání úpadkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. července 2004, č. j. 1 Ko 256/2004-258, o opravě chyby v psaní v usnesení Nejvyššího soudu, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2006, č. j. 29 Odo 1273/2004-346, se v odůvodnění opravuje tak, že na straně 4 usnesení ve třetím odstavci zdola se před slova zákona č. 328/1991 Sb. vkládají slova S přihlédnutím k době vydání napadeného usnesení je pro další úvahy Nejvyššího soudu rozhodný především výklad

O d ů v o d n ě n í:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2006, č. j. 29 Odo 1273/2004-346, je v odůvodnění postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že na straně 4 usnesení ve třetím odstavci zdola vypadl při přepisu začátek věty. Předseda senátu proto označenou chybu opravil tímto usnesením (§ 243c, § 164 občanského soudního řádu).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. srpna 2006

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu