29 Odo 1231/2004
Datum rozhodnutí: 23.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1231/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. s., a. s., proti žalovaným 1) P., v. o. s. v likvidaci, 2) M. V., 3) J. N., 4) J. H., 5) J. K., zastoupenému, advokátem, 6) JUDr. L. B., 7) L. M., a 8) J. G., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 1,021.501,03 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 28/94, o dovolání žalovaného 7) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. března 2003, č.j. 5 Cmo 51/2003-177, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18. března 2003, č.j. 5 Cmo 51/2003-177 změnil rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 10. března 1998, č.j. 22 Cm 28/94-82, v rozsahu, v němž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 1,021.501,03 Kč s úroky ve vztahu k žalovaným 5) a 7) tak, že žalovaní 5) a 7) jsou povinni zaplatit vedle žalovaných 1), 2), 3) a 4) žalobkyni částku 1,021.501,05 Kč s 15 % úrokem z částky 1,019.192,- Kč a nahradit žalobkyni náklady řízení 41.128,- Kč s tím, že plněním jednoho ze žalovaných 1), 2), 3), 4), 5) a 7) zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost ostatních a žalovaní jsou povinni plnit společně a nerozdílně. Na nákladech odvolacího řízení zavázal žalované 5) a 7) zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 40.846,- Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný 7) dovolání, v němž namítá, že v době poskytnutí úvěru žalobkyní žalovanému 1) již nebyl společníkem této společnosti.

Při podání dovolání nebyl žalovaný 7) zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 3. srpna 2004 doručeným dne 16. září 2004 vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení.

Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 dále též jen o. s. ř. ). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud věc ve shodě s bodem 15., hlavy I. části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. rovněž projednal podle dosavadního znění občanského soudního řádu.

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, přestože byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Vzhledem k tomu, že zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat, s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje, rozhodnutí, jímž se řízení končí a poněvadž ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo přes řádnou výzvu soudu prvního stupně, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však v dovolacím řízení náklady nevznikly. Za této situace bylo o nákladech dovolacího řízení rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. tak, že žalobkyně ani žalovaný 7) nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. března 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu