29 Odo 1230/2004
Datum rozhodnutí: 27.01.2005
Dotčené předpisy: § 30 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1230/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadce Z. d. Ú. , vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 39 K 7/97, o dovolání konkursní věřitelky M. J., zastoupené, advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. ledna 2004, č. j. 2 Ko 50/2003 - 902, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 13. října 2004, došlým Nejvyššímu soudu 19. října 2004, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Na účinnost zpětvzetí dovolání (učiněného prostřednictvím dovolatelce ustanoveného zástupce pro dovolací řízení advokáta JUDr. R. B.), nemá žádného vlivu skutečnost, že dovolatelka sama podáním z 11. listopadu 2004 proti tomuto dispozitivnímu úkonu svého zástupce protestovala . Soudem ustanovený zástupce z řad advokátů (§ 30 odst. 2 o. s. ř.) je oprávněn činit všechny úkony, které může v řízení učinit účastník, včetně těch procesních úkonů, k nimž nebyl účastníkem řízení výslovně zmocněn. Vnitřní omezení (pokyny, příkazy, zákazy), která si účastník řízení se svým zástupcem sjednal, žádné účinky vůči soudu a ostatním účastníkům řízení nemají. Skutečnost, že takový zástupce případně nerespektoval vnitřní pokyny zmocnitele, může být toliko základem odpovědnostního vztahu mezi ním a zmocnitelem (srov. mutatis mutandis co do zastoupení na základě procesní plné moci např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 1996, sp. zn. 29 Cdon 1081/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 1997, pod pořadovým číslem 35 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2004, sp. zn. 29 Odo 466/2002, uveřejněné v témže časopise, č. 12, ročník 2004, pod číslem 227).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu