29 Odo 1184/2004
Datum rozhodnutí: 11.11.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1184/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadce S. J. z. o. d., d., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 45 K 10/99, o dovolání konkursní věřitelky I. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. srpna 2003, č. j. 2 Ko 84/2003 3014, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala dovolání konkursní věřitelka I. B.

Jak se podává z ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy) notářem.(odstavec 1). Uvedené v případě fyzických osob (mezi něž dovolatelka patří) neplatí jen tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/).

Z dovolání zastoupení dovolatelky advokátem či notářem ani její právnické vzdělání nevyplývá, proto ji Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 2. října 2003, č. j. 45 K 10/99 3033, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve čtrnáctidenní lhůtě a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však na výzvu doručenou jí dne 10. října 2003 (srov. doručenku u č. 1 3033) odpovídajícím způsobem nereagovala.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. listopadu 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář,v.r.

předseda senátu