29 Odo 1106/2006
Datum rozhodnutí: 25.10.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1106/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Tomáše Brauna v konkursní věci úpadkyně V. spol. s r. o., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 94 K 6/94, o dovolání E. p., spol. s r. o., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2005, č. j. 1 Ko 380/2005 - 33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Společnost E. p., spol. s r. o. podala dne 22. ledna 2006 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu. Dovolání je podepsáno Ing. D. B., která je v něm označena jako zástupkyně dovolatelky a která společnost zastupovala v předchozích fázích řízení na základě procesní plné moci ze dne 20. května 2005 (č. l. 21).

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - právnických osob neplatí, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. b/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů právnických osob) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání, také sepsáno (odstavec 4).

Vzhledem k tomu, že dovolatelka v dovolacím řízení není ani zastoupena advokátem, ani neprokázala, že by dovolání vypracovala a podepsala osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání (nepředložila příslušené pověření ani doklad o odpovídajícím právnickém vzdělání takové osoby), Nejvyšší soud ji ve shodě s ustanovením § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. vyzval v určené týdenní lhůtě k odstranění tohoto nedostatku usnesením ze dne 17. srpna 2006, č. j. . 29 Odo 1106/2006-66, doručeným dovolatelce 24. srpna 2006 a Ing. D. B. 28. srpna 2006. Poučil ji současně o následcích případné nečinnosti. Na tuto výzvu dovolatelka reagovala podáním datovaným 24. srpna 2006, došlým Nejvyššímu soudu 28. srpna 2006, v němž vzhledem k probíhajícím dovoleným a vzhledem k tomu, že je subjektem se sídlem mimo Českou republiku, požádala o prodloužení stanovené lhůty (aniž v žádosti uvedla o jak dlouhou dobu má být lhůta prodloužena).

Povinné zastoupení dovolatele dle § 241 odst. 1 o. s. ř. je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se účastníka řízení (dovolatele), bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá rozhodnutí, kterým se dovolací řízení končí.

Ačkoliv Nejvyšší soud v reakci na (byť nepřesně jelikož co do doby prodloužení neurčitě formulovanou) žádost dovolatelky o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatelky začal konat další úkony až v říjnu 2006, ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne ani nedošlo. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. října 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu