29 Odo 1080/2003
Datum rozhodnutí: 05.05.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1080/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu MUDr. J. V., na vyslovení neplatnosti přeměny a usnesení valné hromady I. f. o., c. r. a s., a.s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 108/2000, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. června 2003, čj. 14 Cmo 112/2003-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. června 2003, čj. 14 Cmo 112/2003-90, které posléze podáním ze dne 11.2.2004 a podáním ze dne 19.2.2004, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ).

S ohledem na skutečnost, že společnost I. f. o., c. r. a s., a.s. byla ke dni 31.12.2003 vymazána z obchodního rejstříku, rozhodl soud o náhradě nákladů dovolacího řízení, jak je uvedeno ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. května 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu