29 Odo 1075/2005
Datum rozhodnutí: 29.09.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1075/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobce K. b. P., s.p.ú., proti žalovanému P. C., o zaplacení částky 677.324,07 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 19 Cm 14/99, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. listopadu 2004, č.j. 2 Cmo 407/2004-43, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením - odkazuje na ustanovení § 107 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a na zákon č. 239/2001 Sb., o Č. k. a. a o změně některých zákonů - potvrdil usnesení ze dne 21. ledna 2004, č.j. 19 Cm 14/99-21, ve znění opravného usnesení ze dne 16. června 2004, č.j. 19 Cm 14/99-33, jímž Krajský soud v Brně rozhodl, že na straně žalobkyně bude v řízení pokračováno s Č. k. a.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný podáním předaným k poštovní přepravě 28. února 2005, dovolání, namítaje, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť soud prvního stupně usnesením ze dne 21. ledna 2004, č.j. 19 Cm 14/99-21, nastolil zmatečný stav o procesním nástupnictví na straně žalobkyně a odvolacím soudem mělo být toto rozhodnutí pro zmatečnost zrušeno. Dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Podle ustanovení § 46 o. s. ř. (ve znění účinném v době doručení napadeného usnesení žalovanému) nebyl-li adresát zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl (odstavec 2). Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval (odstavec 5).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu bylo žalovanému doručeno ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 věty druhé a třetí o. s. ř. dne 20. prosince 2004 (pondělí) [zásilka byla uložena na poště dne 16. prosince 2004 - viz doručenka u č.l. 48], přičemž skutečnost, že si dovolatel písemnost vyzvedl až 30. prosince 2004, na tomto závěru nic nemění. Doručenka má náležitosti vyžadované ustanovením § 50e odst. l o. s. ř. a je tak ve smyslu ustanovení § 50e odst. 4 o. s. ř. veřejnou listinou (§ 134 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu pak obsahuje řádné poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání a o soudu, u něhož se podává.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 21. únor 2005 (pondělí). Dovolání žalovaného podané dne 28. února 2005 je tedy zjevně opožděné; po uplynutí lhůty k podání dovolání bylo ostatně i vyhotoveno.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2005JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu