29 Odo 1072/2004
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 1072/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. o. b., a. s., proti žalovaným 1) M.K., 2) M. M., a. s., 3) B. H., a 4) M. H., o zaplacení částky 1,953.570,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 Cm 77/97, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. května 2004, č.j. 4 Cmo 349/2002-273, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 3. října 2001, č.j. 30 Cm 77/97-193, uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobkyni 1,948.882,- Kč, s tím, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu plnění povinnost ostatních žalovaných a s tím, že vůči třetímu žalovanému a čtvrté žalované se lze domáhat výkonu tohoto rozhodnutí jen prodejem zastavených nemovitostí (ve výroku specifikovaných) [výrok I.], co do částky 4.688,- Kč žalobu zamítl (výrok II.), v rozsahu částky 547.988,75 Kč a 33% úroku z částky 1,953.570,- Kč od 17. února 1997 do zaplacení řízení zastavil (výrok III.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok IV.).

K odvolání třetího a čtvrté žalovaných Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 27. května 2004, č.j. 4 Cmo 349/2002-273, zamítl návrh čtvrté žalované na přerušení řízení (první výrok), rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, tj. v odstavci I. výroku ve věci samé a v odstavci IV. výroku o nákladech řízení ve vztahu k třetímu a čtvrté žalovaným potvrdil (druhý výrok) a rozhodl o povinnosti třetího a čtvrté žalovaných zaplatit žalobkyni náklady odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný tzv. blanketní dovolání, s tím, že zevrubné odůvodnění a příslušný právní rozbor zašle Nejvyššímu soudu do deseti dnů .

Dovolání prvního žalovaného není subjektivně přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že k podání dovolání je legitimován účastník řízení.

K podání dovolání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost) pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma, odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2000, pod číslem 138, jakož i důvody rozhodnutí uveřejněného pod číslem 38/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, odvolací soud napadeným rozsudkem rozhodl o odvolání třetího a čtvrté žalovaných, kteří jsou ve vztahu k dovolateli (prvnímu žalovanému) v postavení tzv. samostatných společníků (§ 91 odst. 1 o. s. ř.). O odvolání prvního žalovaného tudíž odvolací soud uvedeným rozsudkem nerozhodoval, když odvolací řízení ohledně odvolání prvního žalovaného bylo usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. srpna 2002, č.j. 30 Cm 77/97-230, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 16. prosince 2003, č.j. 4 Cmo 348/2002-242, z důvodu nezaplacení soudního poplatku za odvolání zastaveno.

Protože rozhodnutím odvolacího soudu nebylo rozhodováno o právech a povinnostech prvního žalovaného a protože v jeho poměrech tímto rozhodnutím nenastala újma odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší, není dovolatel ani subjektivně oprávněn k podání dovolání proti tomuto rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto dovolání prvního žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Nákladový výrok se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání prvního žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. června 2005JUDr. Petr Gemmel,v.r.

předseda senátu