29 Odo 1062/2004
Datum rozhodnutí: 27.01.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 1062/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Petra Gemmela v právní věci konkursu úpadkyně V. a. s., o zrušení konkursu na majetek úpadkyně, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 89 K 75/98, o dovolání konkursního věřitele M. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2004, č. j. 1 Ko 6/2004 - 440, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Konkursní věřitel M. M. podal včas dovolání proti usnesení ze dne 19. března 2004, č. j. 1 Ko 6/2004 - 440, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2003, č. j. 89 K 75/98 - 414, o zrušení konkursu na majetek úpadkyně V. a. s., identifikační číslo , pro nedostatek majetku postačujícího k úhradě nákladů konkursu.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu ve zněním účinném od 19. března 2004 (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a/ je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b/ je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto ho Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. června 2004, č. j. 89 K 75/98-457, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Dovolatel však na výzvu doručenou mu 12. července 2004 (srov. doručenku u č. l. 458) reagoval (podáním ze dne 15. července 2004 /č. l. 459-461/) prohlášením, že do dnešního dne žádnému soudci vyšší instance nevadilo, že jeho podání není vypracováno advokátem a že z tohoto důvodu pokládá uvedené usnesení (výzvu) za bezpředmětné.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu