29 Odo 1032/2004
Datum rozhodnutí: 09.03.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 8 odst. 5 písm. b) předpisu č. 484/2000Sb., § 10 odst. 3 písm. b) předpisu č. 484/2000Sb., § 14 odst. 1 písm. b) předpisu č. 484/2000Sb., § 15 odst. 1 písm. b) předpisu č. 484/2000Sb., § 18 odst. 1 písm. b) předpisu č. 484/2000Sb.
29 Odo 1032/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Hany Gajdziokové rozhodl v právní věci žalobkyně České pojišťovny, a. s., proti žalovaným 1) F. I. spol. s r. o., a 2) M. D., o určení pravosti pohledávky s právem na oddělení uspokojení ve výši 30,909.331,25 Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 20 Cm 363/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2003, č. j. 13 Cmo 127/2003-97, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 13 Cmo 127/2003-108, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit druhému žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.625,-- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám zástupce druhého žalovaného Mgr. M. V.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 3. března 2006, došlým Nejvyššímu soudu 6. března 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř., když žalobkyně zpětvzetím dovolání z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení. Procesně úspěšnému druhému žalovanému tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, jež v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení), jejíž výše se určuje podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ).

Sazba odměny za dovolací řízení o žalobě o určení pravosti pohledávky a práva na oddělené uspokojení pohledávky podle zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, k jejímuž projednání v prvním stupni je věcně příslušný krajský soud, se pak určuje podle § 8 písm. b/, ve spojení s § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky částkou 3.100,- Kč. Takto určená sazba se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50 %, tj. na částku 1.550,- Kč, jelikož advokát žalovaného učinil v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75,- Kč, tak dovolací soud přiznal žalovanému k tíži dovolatele celkem částku 1.625,- Kč.

O nákladech dovolací řízení ve vztahu k prvnímu žalovanému Nejvyšší soud nerozhodoval. Ke dni podání dovolání byl tímto žalovaným správce konkursní podstaty úpadkyně F. I., spol. s r. o., nicméně v průběhu konkursu došlo (usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 7. září 2004, č. j. 26 K 4/99-195, které nabylo právní moci 11. února 2005) ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, čímž namísto správce do řízení bez dalšího vstoupila úpadkyně (dlužnice). Ta pak byla k 21. lednu 2006 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce, přičemž důvodem výmazu bylo právě posledně označené usnesení. Vůči neexistujícímu subjektu pak o náhradě nákladů řízení rozhodovat nelze.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 9. března 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu