29 Od 98/2006
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
29 Od 98/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce H. C. a.s., zastoupeného advokátem, proti žalované E. P., zastoupená advokátem, o zaplacení částky 24 043,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 126/2006, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 126/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karlových Varech.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou u Městského soudu v Brně domáhá se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by žalované bylo uloženo zaplatit mu částku 24 043,97 Kč s úrokem ve výši 3 097,79 Kč, úrokem ve výši 29,04% p.a. z částky 24 016,97 Kč od 28.7.2005 do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 221,60 Kč s odůvodněním, že žalovaná nesplnila povinnost vyplývající z úvěrové smlouvy, kterou uzavřela 25.7.2001 s právním předchůdcem žalobce.

Po podání odporu proti platebnímu rozkazu vydanému Městským soudem v Brně dne 16.3.2006, č.j. 67 Ro 841/2006-8, podala žalovaná návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Karlových Varech s poukazem na svůj zdravotní stav. Uvedla, že je nemocná se srdcem, po hospitalizaci dochází jednou týdne do nemocnice v K. V. a nemůže při svém zdravotní stavu riskovat cestu do Brna. Předložila potvrzení MUDr. M. P., praktické lékařky ze dne 21.11.2006, podle kterého je žalovaná po úrazu jednoho z hrudních obratlů, trpí významnými degenerativními změnami kloubními a páteřními tato postižení pohybového aparátu s přidruženým řídnutím kostní hmoty jsou příčinou její zhoršené pohyblivosti. Na špatném zdravotním stavu se podílejí interní choroby, především srdečně-cévního aparátu.

Žalobce s přikázáním věci Okresnímu soudu v Karlových Varech nesouhlasil. Poukázal na znění úvěrové smlouvy, kde se strany dohodly, že pro všechny spory vzniklé z úvěrové smlouvy je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně. Zdůraznil, že ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., které umožňuje delegaci z důvodu vhodnosti, je výjimkou a představuje průlom do garantované zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Případná delegace Okresnímu soudu v Karlových Varech by šla k jeho tíži, aniž by bylo zajištěno rychlejší a hospodárnější projednání věci. Žalovaná je zastoupena advokátem, který je dostatečnou garancí toho, že zájmy žalované budou náležitě hájeny.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému Městskému soudu v Brně a Okresnímu soudu v Karlových Varech, jemuž má být věc přikázána (§12 odst. 3 věta první o.s.ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé mají účastníci právo se vyjádřit, ke kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o okolnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem může být věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) Důvody pro odnětí věci musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V posuzovaném případě jsou důvody na straně žalované natolik závažné, že lze i přes nesouhlas žalobce jejímu návrhu na přikázání věci jinému soudu vyhovět. Jde nejen o závažný zdravotní stav žalované, ale i o skutečnost, že uvádí, že je negramotná, takže lze předpokládat, že její osobní účast při jednání, bude nezbytná již proto, že listiny předkládané k důkazu žalobcem jsou přes udávanu negramotnost opatřeny podpisem žalované.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pro výše uvedené skutečnosti lze návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu vyhovět a věc proto z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karlových Varech.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu