29 Od 97/2004
Datum rozhodnutí: 18.01.2005
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Od 97/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně Č. d., a.s., proti žalované C., s.r.o., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 Cm 57/98, o určení neplatnosti smlouvy, o námitce vyloučení soudkyně Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Y. S. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cmo 88/2004.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podáním ze dne 20.10.2004 vznesla námitku podjatosti členky senátu Vrchního soudu v Praze 3 Cmo rozhodujícího o odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. září 2001 č.j. 34 Cm 57/98-61. Uvedla, že jmenovaná soudkyně byla předsedkyní senátu ve věci 2 Cm 149/94 (žalobkyně C. s.r.o. a žalovaná Č. d. s. o.) a že soud v této věci v mezitimním rozsudku ze dne 7. dubna 1998 dospěl k názoru, že smlouva ze dne 23.9.1993 je platná a že zápis obchodního jména a sídla obchodní organizace není zápisem konstitutivním, ale deklaratorním . Uvedla, že od dubna 1998 uplynulo více než 6 let a mezitimní rozsudek ztratil svůj význam už proto, že byl Vrchním soudem v Praze zrušen. To je zřejmě důvod, proč soudkyně JUDr. S. neprodleně neoznámila svou podjatost předsedovi Vrchního soudu v Praze, i když minimálně jméno jednatele žalované znala při jednání dne 20.10.2004. Vyslovila názor, že podmínky pro vyloučení jmenované soudkyně jsou dány.

Soudkyně JUDr. Y. S. výslovně uvedla, že nemá žádný poměr k účastníkům, k jejich zástupcům ani k projednávané věci a není žádný důvod pochybovat o její nepodjatosti. Konstatovala, že žalobkyní tvrzená souvislost se sporem, který projednávala u bývalého Krajského obchodního soudu v Praze a ve kterém byl vynesen mezitimní rozsudek, není důvodem pro její vyloučení v předmětné věci. Poukázala na to, že ve sporu 2 Cm 149/94 se jednalo o náhradu škody vzniklou nekalosoutěžním jednáním Č. d. a porušením smlouvy při obráceném procesním postavení účastníků. Mezitimní rozsudek byl zrušen z důvodu, že nebyly splněny podmínky pro jeho vydání.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§16 odst. 1 o. s. ř.) Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem než z dokazování při jednání. Soudcův poměr k účastníkům nebo jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 obč. zák.), jemuž na roveň může stát v konkrétním případě vztah přátelský či naopak nepřátelský. O žádný z případů uvedeného charakteru však v dané věci nejde.

Jak vyplývá z písemného vyjádření JUDr. Y. S., soudkyně Vrchního soudu v Praze, pro její vyloučení nejsou splněny podmínky ustanovené § 14 odst. 1 o. s. ř., neboť důvod uváděný žalovanou v námitce podjatosti není takovou skutečností, která by vzbuzovala pochybnosti o nepodjatosti jmenované soudkyně. Tato soudkyně sice rozhodovala u soudu prvního stupně ve věci stejných účastníků, ale tato okolnost je sama o sobě nerozhodná.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že tu není dána žádná skutečnost, která by byla důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Y. S. a proto rozhodl podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. že jmenovaná soudkyně není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cmo 88/2004.

Proti tomuto usnesení ne přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. ledna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu