29 Od 83/2003
Datum rozhodnutí: 05.02.2004
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Od 83/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně I. T. u. S. & C. spol. s r.o., zastoupené, advokátem, proti žalované I. S.p.A, zastoupené, advokátem, o 265.404,98 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 19/2002, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 19/2002 projedná a rozhodne Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou ze dne 25. 1. 2002 domáhá zaplacení částky EUR 7.659,15, v protihodnotě Kč 265.404,98, s 10 % úrokem (p.a.) z prodlení.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. 4. 2002, č. j. 17 Cm 19/2002 54, vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc Nejvyššímu soudu České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř ) k určení soudu místně příslušného .

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákonů č. 158/1969 Sb., č. 234/1992 Sb. a č. 264/1992 Sb. (dále též jen zákon č. 97/1963 Sb. nebo ZMPS ), se ustanovení ZMPS použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Podle čl. 31 odst. 2 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) uveřejněné pod č. 11/1975 Sb. (dále jen Úmluva ), kterou je Česká republika a Italská republika vázána, může vést žalobce spory vzniklé z přeprav podléhajících Úmluvě, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání. Poněvadž místo určené k vydání zásilky leží na území České republiky, je tak dána pravomoc českých soudů a zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou naplněny.

Nejvyšší soud rozhodl, že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Brně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. února 2004

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu