29 Od 47/2004
Datum rozhodnutí: 24.08.2004
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Od 47/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce P., a. s., proti žalovanému J. G., o zaplacení směnečné pohledávky 107 419,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, pod sp. zn. 44 Cm 41/2004, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 44 Cm 41/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, jako soudu místně a věcně příslušného bylo 16. října 2003 zahájeno řízení pod sp. zn. 44 Cm 41/2004 na zaplacení směnečné pohledávky 107 419,- Kč s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu.

Po vydání směnečného platebního rozkazu č.j. 44 Sm 2102/2003 navrhl Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) Krajskému soudu v Ostravě. Jak vyplývá z usnesení ze dne 25.3.2004, spatřoval soud důvody vhodnosti pro přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě ve skutečnosti, že žalovaný podle potvrzení vydaného MUDr. D. B. je t.č. ID neschopen dlouhé chůze a stání a není schopen absolvovat cestu do H. .

Žalobce se ve lhůtě stanovené soudem nevyjádřil, což ve svém důsledku znamená, že nemá proti navrhované delegaci žádné námitky (§ 104 odst. 4 o.s.ř.). Žalovaný s delegací souhlasí.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Krajskému soudu v Hradci Králové) a Krajskému soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o.s.ř.) návrh soudu na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že jsou v daném případě splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst 3 věty druhé o.s.ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavec 2 též k důvodu, pro který má být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb. , ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výš citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Při rozhodování o přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. v daném případě vzal Nejvyšší soud České republiky v úvahu zdravotní stav žalovaného, popsaný ve výše citovaném potvrzení MUDr. D. B., praktického lékaře v O.-R. Nemožnost žalovaného dostavit se k příslušnému soudu vzhledem ke zdravotnímu stavu, je závažnou skutečností odůvodňující průlom do výše citované ústavní zásady a proto Nejvyšší soud dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro přikázání věci jinému soudu. Přihlédl i ke skutečnosti, že žalobce proti tomuto postupu námitky nevznesl.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu soudu vyhověl a věc přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 a 3 o.s.ř. Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2004

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu