29 Od 46/2005
Datum rozhodnutí: 06.09.2005
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
29 Od 46/2005-15


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci žalobkyně VELOX WERK, s.r.o. se sídlem Bělotínská cesta 288, 753 01 Hranice I, Město, IČ 62363778, zastoupené JUDr. Zdeňkem Nezhybou, advokátem se sídlem Jaselská 1613, 753 01 Hranice, proti žalované VELOX Bau Company Sp.z o.o. se sídlem Al. Kosciuszki 101, 90-441 Lódź, Polsko, o zaplacení částky 407.504,20 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 Cm 37/2002, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 Cm 37/2002 projedná a rozhodne Krajský soud v Ostravě.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se domáhá žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě vydání rozsudku, kterým by žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 407.504,20Kč a nahradit náklady řízení s odůvodněním, že žalovaná nezaplatila hodnotu objednaného a dodaného zboží a poměrnou část nákladů spojených s účastí žalované na veletrhu BUDMA v Poznani.
Krajský soud v Ostravě předložil věc s poukazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu za účelem určení soudu, který věc projedná a rozhodne. Současně uvedl, že věc patří do pravomoci soudů ČR na základě dohody účastníků ze dne 6.9.1999 a 14.4. 2000 podle § 37 odst. 3 vyhl. č. 42/1989 Sb.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení věci rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní nepříslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Účastníci uzavřeli smlouvu o stavebním systému VELOX ze dne 6.9.1999 a dne 14.4. 2000 smlouvu o regionálním zastoupení stavebních systému Velox v Polsku, kterými ujednali, že v platnosti je české právo a jako posuzovatel je věcně příslušný právě platný soud v Česku . Ze spisu je zřejmé, že žalovaná, která má sídlo v Polské republice, nemá v České republice organizační složku svého podniku a na území České republiky se nenachází žádný její majetek. Předmětnou smlouvu uzavírali účastníci v době účinnosti smlouvy mezi ČSSR a Polskou republikou o právní pomoci a o úpravě právních vztahů ve věcech občanskoprávních, rodinných a pracovních vyhlášené pod číslem 42/1989 Sb. (dále též jen smlouva ). Dnem 1.5.2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, jejímž členem je i Polská republika. Tohoto dne vstoupilo v České republice v účinnost Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Ustanovení kapitoly II. oddílu 7 čl. 2 písm. b) tohoto nařízení je v podstatě shodné s ustanovením smlouvy a i v té době účinného zák. č. 97/1963 Sb., za jehož platnosti a účinnosti uzavřeli účastníci výše uvedenou smlouvu a tak založili pravomoc českých soudů.
Nejvyšší soud České republiky vzhledem k výše uvedenému ujednání účastníků o příslušnosti (pravomoci) soudů České republiky a absenci podmínek místní příslušnosti určil v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Ostravě.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně 31. srpna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.
předseda senátu