29 Od 43/2005
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 12 odst. 3 o. s. ř.
29 Od 43/2005-27


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci žalobkyně L & L, s.r.o. se sídlem Košuličova 10, 619 00 Brno, IČ: 25320025, zastoupené JUDr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem Špitálka 23b, 602 00 Brno, proti žalované Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templova 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617, zastoupená JUDr. Jiřím Machourkem, advokátem se sídlem Moravské náměstí 3, 602 00 Brno, o 63 485,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 93/2004, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 93/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se domáhá žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 vydání rozhodnutí, kterým by žalované byla uložena povinnost zaplatit jí částku 63 485,- Kč s úrokem z prodlení a nahradit náklady řízení s odůvodněním, že se jedná o plnění z pojistné smlouvy uzavřené mezi účastníky pro pojištění podnikatelského rizika.
Poté, co žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu ze dne 6. 5. 2004, č. j. 39 Ro 148/2004-8, vyzval soud účastníky usnesením ze dne 3. 2. 2005, č. j. 20 C 93/2004-21, aby se vyjádřili, zda souhlasí s přikázáním věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti. Poukázal na to, že žalobkyně, zástupci účastníků i organizační složka žalované sídlí v B., ke škodě došlo taktéž v B., rovněž i navržení svědci bydlí v B., takže pro případné ohledání i ustanovení znalce je příhodnější, aby věc byla rozhodnuta v B. jak z důvodů hospodárnosti, tak i rychlosti řízení.
Oba účastníci s návrhem soudu na přikázání věci jinému soudu vyslovili svůj souhlas.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 1) a Městskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh soudu na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 citovaného ustanovení též k důvodu. pro který by věc měla být přikázána.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované po č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
Okolnosti, na které poukazuje Městský soud v Brně, totiž že žalobkyně, zástupci obou účastníků, i sídlo organizační složky žalované je v obvodu Městského soudu v Brně, kde rovněž došlo ke škodě a i navržení svědkové mají bydliště v B., jsou natolik významné z hlediska rychlosti a hospodárnosti soudního řízení, že odůvodňují z důvodů vhodnosti postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému proto vyhověl návrhu obvodního soudu a věc přikázal k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2005
JUDr. František Faldyna, CSc. předseda senátu