29 Od 42/2005
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Od 42/2005-33


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci složitelky Oxfordská investiční společnost, a.s. se sídlem Bohumínská 63, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 47674636, o návrhu na přijetí částky 11 600,80 Kč do úschovy soudu pro příjemce P. B. , vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 54 Sd 2/2005, o návrhu složitele na přikázání věci jinému soudu, t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích se Okresnímu soudu v Ostravě nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Ostravě vyloučil usnesením ze dne 17.8.2004, č. j. 99 Sd 43/2004-11 návrh složitelky na složení částky 11 600,80 Kč do úschovy soudu pro příjemce P. B. k samostatnému projednání.
Dalším usnesením ze dne 13. 9. 2004, č. j. 99 Sd 113/2004-8, vyslovil Okresní soud v Ostravě svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Českých Budějovicích jako místně příslušnému s odůvodněním, že příjemce má bydliště v obvodu uvedeného soudu. Toto usnesení potvrdil Krajský soud v Ostravě k odvolání složitelky usnesením ze dne 30. 11. 2004, č. j. 10 Co 1301/2004-17.
Složitelka navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Uvedla, že projednáním u jiného soudu než v Ostravě by se vyřešení celé záležitosti časově oddálilo a navíc značně prodražilo. Poukázala také na to, že nemá ani finanční prostředky na vedení jakékoliv korespondence.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Českých Budějovicích) a Okresnímu soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), návrh složitelky na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. nepřichází v daném případě v úvahu, neboť složitelka je ve smyslu ustanovení § 185b o. s. ř. do právní moci usnesení o přijetí do úschovy jedinou účastnicí řízení, příjemce úschovy se jím stává až po právní moci usnesení o přijetí do úschovy.
Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Jak výše uvedeno, příjemce peněz není účastníkem řízení a proto jeho stanovisko k návrhu složitelky nebylo soudem vyžadováno.
Okolnosti uváděné složitelkou nejsou natolik relevantní a závažné, aby byly v daném případě způsobilé k prolomení výše citované ústavní zásady. V tomto řízení nelze významně uplatnit ani zásadu procesní ekonomie.
Nejvyšší soud neshledal žádný důvod pro použití ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., a proto návrhu složitelky na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2005

JUDr. František Faldyna,CSc.
předseda senátu