29 Od 32/2005
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Od 32/2005-37


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci žalobce J. T. , zastoupeného Mgr. Radimem Dostálem, advokátem se sídlem Palackého 168, 755 01 Vsetín, proti žalované Kooperativa, pojišťovna a.s. se sídlem Templová 5/747, 110 01 Praha 1, IČ 47116617, o zaplacení částky 17.780,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 48/2004, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 48/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:
Žalobce se domáhá žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1, aby žalované byla stanovena povinnost zaplatit mu částku 17.780,- Kč s 2% úrokem z důvodu neposkytnutí pojistného plnění z účastníky uzavřené pojistné smlouvy na pojištění žalobcova domu.
Poté, co žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu vydanému dne 1.6.2004, č.j. 20 C 48/2004-8, podal žalobce návrh, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu ekonomické vhodnosti, neboť žalobce má bydliště ve Z., jeho zástupce v sousedním okresním městě a za žalovanou jedná v této věci její pobočka ve Z. a také potencionální svědkové bydlí ve Z. Podle názoru žalobce je zřejmé, že by cestováním těchto osob se značně zvýšily náklady řízení.
Žalovaná s návrhem na delegaci soudu nesouhlasila s poukazem na to, že i když žalobce mohl ve smyslu § 87 o. s. ř. zahájit řízení u Okresního soudu ve Zlíně, zahájil řízení podáním žaloby u Obvodního soudu pro Prahu 1. Postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. není možný vzhledem k § 11 odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soud (Obvodnímu soudu pro Prahu l) a Okresnímu soudu ve Zlíně, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.) návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který má být přikázána.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona 162/1998 Sb. ). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.
Okolnost, že žalobce podal žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1, ačkoliv ji mohl podat u Okresního soudu ve Zlíně podle § 87 písm. c) o. s. ř., nevylučuje, aby později v průběhu řízení podal návrh na přikázání věci jinému soudu. Ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevylučuje přikázání věci soudu, jehož příslušnost mohla být založena podle ustanovení § 87 o. s. ř. Jestliže žalovaná má v obvodu Okresního soudu ve Zlíně svou pobočku, jestliže zde bydlí žalobce, a jeho zástupce má sídlo v sousedním okresním městě a jestliže i případní svědci se zdržují v obvodu tohoto soudu, existuje předpoklad, že u Okresního soudu ve Zlíně bude věc projednána rychleji a hospodárněji, což odůvodňuje průlom do výše citované ústavní zásady.
Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl a věc přikázal Okresnímu soudu ve Zlíně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.
předseda senátu