29 Od 27/2005
Datum rozhodnutí: 21.07.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Od 27/2005-24


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce V. S., podnikatele, IČ: 12 11 64 08, zastoupeného JUDr. Igorem Zmydleným, advokátem, se sídlem Náměstí 94, 757 01 Valašské Meziříčí, proti žalované České pojišťovně, a. s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha l, IČ: 45 27 29 56, adresa pro doručování Česká pojišťovna, a.s. Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava, o zaplacení částky 574 701,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 26/2005, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 26/2005 se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal u Krajského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal, aby žalované bylo uloženo zaplatit mu částku 574 701,60 Kč s úrokem z prodlení, z důvodů pojistného plnění ze smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce.

Usnesením ze dne 15.9.2004, č.j. 48 Cm 108/2004-6, vyslovil Krajský soud v Praze svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Poté, co žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu, vydanému Městským soudem v Praze dne 19.1.2005, č.j. 61 Ro 5656/2004-13, vyzval soud účastníky s poukazem na ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aby se vyjádřili k jeho návrhu na delegaci věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu bližšího sídla osob účastnících se na řízení v obvodu tohoto soudu.

Oba účastníci s návrhem na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě souhlasili.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Praze) a Krajskému soudu v Ostravě, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.) návrh soudu na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, ke kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech.

Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému soudu však může docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudce a soudu stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů. Delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Při posuzování návrhu Městského soudu v Praze podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vzal Nejvyšší soud v úvahu, že žalobce bydlí v obvodu Krajského soudu v Ostravě, žalovaná má organizační složku se sídlem v Ostravě, která také uzavřela se žalobcem smlouvu, o kterou opírá žalobce žalovaný nárok. Obě tyto skutečnosti odůvodňují průlom do výše citované ústavní zásady, neboť je zřejmé, že řízení u Krajského soudu v Ostravě proběhne rychleji a hospodárněji. Nejvyšší soud s přihlédnutím k souhlasu obou účastníků dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Městského soudu v Praze vyhověl a věc přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. července 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.
předseda senátu