29 Od 26/2005
Datum rozhodnutí: 21.07.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
29 Od 26/2005-126


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně JUDr. Soni Krpcové, advokátky, se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Nádražní 66, PSČ 702 00, jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně Moravskoslezská akciová společnost , IČ 00 49 45 85, zastoupené JUDr. Světlanou Vargovou, advokátkou, se sídlem Musorgského 14, 702 00 Ostrava, proti žalovanému M. N. , o zaplacení částky 246 879,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 11 C 416/2003, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 11 C 416/2003 se Okresnímu soudu v Ostravě nepřikazuje.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu, kterou se domáhala, aby žalovanému bylo uloženo zaplatit jí částku 246 879,80 Kč s úrokem z prodlení z důvodu nezaplacení odebraného tepla, elektřiny, vodného a stočného, které za žalovaného zaplatila v době, kdy již nebyla vlastnicí nemovitosti, do které byly dodávky uskutečněny a kterou žalovaný od žalobkyně odkoupil.
Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 21.8.2003 č.j. Ncp 617/2003-33, že k projednání předmětné věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy. Současně rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Teplicích.
Poté, co žalovaný podal odpor proti platebnímu rozkazu, vydanému Okresním soudem v Teplicích dne 14.10.2003, č.j. 39 Ro 161/2003-36, a ve věci bylo jednáno, vyzval Okresní soud v Teplicích oba účastníky, aby se vyjádřili k jeho návrhu na vhodnou delegaci k Okresnímu soudu v Ostravě podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ), odůvodněný potřebou výslechu navržených svědků, kteří bydlí v obvodu Okresního soudu v Ostravě, a na sídlo žalobkyně i její zástupkyně, které se nachází rovněž v obvodu uvedeného soudu. Poukázal rovněž na to, že v případě nutnosti znaleckého dokazování by bylo ekonomické ustanovit znalce pro přezkoumání všech vyúčtování dodaných služeb spojených s užíváním předmětné nemovitosti v místě, kde se nemovitosti nachází
Účastníci se k tomuto návrhu soudu nevyjádřili, ačkoliv jim byl řádně doručen a byli poučeni, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude se předpokládat, že nemají vůči tomuto návrhu námitky.
Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Teplicích) a Okresnímu soudu v Ostravě, kterému má být věc přikázána (§12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který má být přikázána.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečným způsobem odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech účastníků projevil zásadně nepříznivě.
Návrh Okresního soudu v Teplicích na přikázání věci jinému soudu neobsahuje natolik závažný důvod, který by byl způsobilý prolomit výše uvedený ústavní princip a změnit tak i zákonem stanovenou místní příslušnost soudu. Skutečnost, že navržení svědkové se zdržují v obvodu Okresního soudu v Ostravě, sama o sobě neodůvodňuje přikázání věci jinému soudu, neboť jejich výslech je možno provést ve smyslu ustanovení § 39 o. s. ř. prostřednictvím dožádaného soudu. Ani zpracování případného znaleckého posudku nelze považovat za důvod přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu .
Nejvyšší soud důvody pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. neshledal a proto návrhu Okresního soudu v Teplicích nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. července 2005


JUDr. František Faldyna, CSc. předseda senátu