29 Od 24/2005
Datum rozhodnutí: 05.05.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Od 24/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně H. C. F., a.s. , zastoupené JUDr. V. M., advokátem, proti žalované E.W., zastoupené JUDr. J. P., advokátkou, o zaplacení částky 7.279,02,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 16/2005, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 16/2005 se přikazuje Okresnímu soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou podanou u Městského soudu v Brně domáhá vydání rozsudku, kterým by žalované bylo uloženo zaplatit jí částku 7.279,02 Kč, na úroku z prodlení částku 3.162,98 Kč a úrok z prodlení 0,08% denně z částky 10.442,- Kč ode dne 26.12.2002 do zaplacení s odůvodněním, že žalovaná neplatila smluvené měsíční splátky z úvěrové smlouvy, uzavřené dne 23.11.2000 pod č. 2064260241.

Proti platebnímu rozkazu vydanému Městským soudem v Brně dne 1.12.2004, č.j. 67 Ro 3888/2004-3, žalovaná podala odpor a poté ve svém vyjádření k žalobě navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hradci Králové. Poukazovala na to, že má trvalé bydliště v Hradci Králové, rovněž svědci, jejichž výslech je navrhován, mají bydliště v Hradci Králové, dojíždění do Brna je pro žalovanou časově i finančně náročné a obtížné zejména ze zdravotních důvodů. Žalované je přiznán částečný invalidní důchod a v současné době je z důvodu zhoršení zdravotního stavu jednáno o přiznání plného invalidního důchodu. Je občankou s těžkým zdravotním postižením, a to již od roku 2001 a je držitelkou průkazu ZTP.

Žalobkyně s přikázáním věci Okresnímu soudu v Hradci Králové nesouhlasila a uvedla, že žalobkyně se žalovanou v úvěrové smlouvě výslovně dojednaly v souladu s ustanovením § 89a o. s. ř. místní příslušnost Městského soudu v Brně. Vyslovila názor, že postoupením věci Okresnímu soudu v Hradci Králové by došlo k porušování zásady hospodárnosti soudního řízení a ve svém důsledku také k negaci zásady perpetuatio fori.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Brně) a Okresnímu soudu v Hradci Králové, kterému má být věc postoupena (§12 odst. 3 věta první o. s. ř.) návrh žalované na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému soudu však může docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudce a soudu stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů. Delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Skutečnosti, na které poukazuje žalovaná jsou závažné a vzhledem k lékařskému potvrzení MUDr. H. L., neuroložky v Hradci Králové ze dne 20.9.2004, podle kterého je žalovaná po operaci C páteře, s těžkým elgickým syndronem kořene L5-S1, stav po hysterectomii, je nepochybné, že dostavit se k soudu mimo své bydliště je pro ni skutečně obtížné. I když žalobkyně s postoupením věci jinému soudu nesouhlasí, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že současné zdravotní problémy na straně žalované, které vznikly poté, co uzavřela dohodu o prorogaci, jak vyplývá též z rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové z 23.4.2002 o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postiženou občanku, jsou takového rázu, že odůvodňují průlom do výše citované ústavní zásady. Nejvyšší soud proto návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. května 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu