29 Od 19/2005
Datum rozhodnutí: 26.04.2005
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Od 19/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce D. p. m. P., a. s. , zastoupeného, advokátem, proti žalovanému J. M., o zaplacení částky 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 362/2004, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 362/2004.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chebu vydal ve věci označené v záhlaví dne 4.5.2004 platební rozkaz č.j. 21 Ro 975/2004-2, kterým uložil žalovanému zaplatit žalobci 808,- Kč s příslušenstvím. Usnesením ze dne 15.11.2004, č.j. 21 Ro 975/2004-10, tento platební rozkaz zrušil s odůvodněním, že jej nebylo možno žalovanému doručit.

Usnesením ze dne 18.1.2005, č.j. 8 C 362/2004-16 vyslovil Okresní soud v Chebu svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou tu v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem žalovaného soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště. Jak vyplývá z výpisu centrální evidence obyvatel ze dne 6.4.2004, měl žalovaný trvalé bydliště na adrese K. 295, okres S., na kteroužto adresu se přihlásil dne 20.3.2002.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí, když podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. dubna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu