29 Od 13/2005
Datum rozhodnutí: 05.05.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Od 13/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně R. b. p. , zastoupené JUDr. L. Š., advokátkou, proti žalované K., .p., a.s. , adresa pro doručování K., ., a.s., o zaplacení částky 417.217,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 55/2004, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu l pod sp. zn. 13 C 55/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu l domáhá vydání rozsudku, kterým by žalované bylo uloženo zaplatit jí částku 417.217,- Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody, v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Poté, co žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu vydanému Obvodním soudem pro Prahu l dne 30.3.2004, č.j. 13 C 55/2004-6, kterým jí bylo uloženo zaplatit žalobkyni částku 417 217,- Kč s příslušenstvím, vyzval soud oba účastníky, aby se vyjádřili k jeho úmyslu podat návrh na delegaci věci k Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti s poukazem na to, že v obvodu působnosti tohoto soudu má sídlo žalobkyně, její právní zástupkyně a organizační složka žalované, která věc vyřizuje. Kromě toho bude třeba vyslechnout svědky dopravní nehody R. B., K. D. a M. F., pro které je snazší dostavit se k Okresnímu soudu v Ostravě než k Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Žalobkyně s návrhem na delegaci věci k Okresnímu soudu v Ostravě vyslovila souhlas, žalovaná se nevyjádřila, ačkoliv jí výzva byla řádně doručena dne 10.12.2004.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 1) a Okresnímu soudu v Ostravě, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že jsou v daném případě splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který má být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 39 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečným způsobem odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Při rozhodování o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vzal Nejvyšší soud v úvahu okolnosti uváděné Obvodním soudem pro Prahu 1, které odůvodňují předpoklad rychlejšího a hospodárnějšího projednání věci jiným než příslušným soudem vzhledem k sídlu žalobkyně, k sídlu věc vyřizující organizační složky žalované a vzhledem k bydlišti v úvahu přicházejících svědků.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 vyhověl a věc přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. května 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu