29 Nd 98/2014
Datum rozhodnutí: 29.05.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.29 Nd 98/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Ing Davida Bokra v právní věci žalobkyně AB 5 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným , se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, WTC Twr B 1077, Nizozemí, registrační číslo 34 19 28 73, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, PSČ 602 00, proti žalovanému P. B. , o zaplacení částky 38.360,71 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 140/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 140/2011 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 12. srpna 2011 se žalobkyně domáhá vůči žalovanému zaplacení částky 38.360,71 Kč s příslušenstvím.
Městský soud v Brně usnesením ze dne 6. září 2012, č. j. 214 C 140/2011-28, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu ve Svitavách jako soudu místně příslušnému. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. června 2013, č. j. 28 Co 11/2013-52, usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, uzavíraje, že z obsahu spisu neplyne jasné zjištění odůvodňující závěr o místní příslušnosti Okresního soudu ve Svitavách, případně o místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně .
Následně Městský soud v Brně usnesením ze dne 15. ledna 2014,
č. j. 214 C 140/2011-68, vyslovil svou místní příslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení předložena Nejvyššímu soudu . Přitom poukázal zejména na skutečnost, že žalovaný je nepřetržitě od roku 1989 místně spjat s obcí S. (v okrese S.) .
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř., a s respektem k názoru předkládajícího soudu o tom, že podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí, určil Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, u nějž bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. května 2014
JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu