29 Nd 87/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 87/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Tomáše Brauna v exekuční věci oprávněného Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému L. D. H. , občanu Vietnamské socialistické republiky, toho času neznámého pobytu, pro 113 700 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 21366/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 21366/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem ze dne 7. prosince 2016, podaným u soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad Rakovník, se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 113 700 Kč. Dne 9. prosince 2016 požádala označená exekutorka Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 7. února 2017, č. j. 26 EXE 21366/2016-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.
Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označené níže veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z šetření soudu prvního stupně vyplynulo, že povinný je občanem Vietnamské socialistické republiky, od roku 2014 nemá (a neměl ani ke dni zahájení exekučního řízení) na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytu, přičemž poslední známá adresa, na níž se povinný v České republice zdržoval, je v obvodu Okresního soudu v Chomutově. Současně není známo místo, kde má povinný majetek.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nachází poslední známá adresa, kde se povinný v České republice zdržoval, a mohl by se zde též nacházet i případný majetek povinného, bude-li soudním exekutorem zjištěn.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2017

Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu