29 Nd 86/2013
Datum rozhodnutí: 03.07.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
29 Nd 86/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci oprávněné Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 47114321, proti povinnému I. C. H., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 EXE 7390/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 EXE 7390/2011 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem ze dne 23. dubna 2011, podaným u soudního exekutora Mgr. P. D., Exekutorský úřad Beroun, se oprávněná domáhá nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávky ve výši 41.198,- Kč a 13.908,- Kč. Dne 27. května 2011 požádal označený exekutor Okresní soud v Litoměřicích o pověření k provedení exekuce na majetek povinného
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 17. prosince 2012, č. j. 16 EXE 7390/2011-37, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu k nařízení exekuce upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění účinném do 31. prosince 2012 (Čl. IV bod 1. zákona č. 396/2012 Sb.). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), ve znění účinném do 31. prosince 2012 (Čl. II bod. 1. zákona č. 396/2012 Sb.), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Dle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu se podává, že povinný je státním občanem K. republiky s povoleným pobytem azylanta (od 15. září 2003). V návrhu na nařízení exekuce i v žádosti exekutora o pověření k provedení exekuce je u povinného uvedena adresa bydliště. Tato adresa je dle sdělení Ministerstva vnitra České republiky, Odboru azylové a migrační politiky předchozí evidovanou adresou povinného s tím, že ve Š. mají hlášený pobyt rodinní příslušníci povinného. Z šetření okresního soudu vyplynulo, že povinný se z adresy P. odstěhoval a že se nezdržuje ani na výše uvedených adresách ve Š. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu má povinný poslední evidovanou adresu s povoleným pobytem na území České republiky, kde by se mohl nacházet i případný majetek povinného, bude-li soudním exekutorem po nařízení exekuce zjištěn (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 3. července 2013
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu