29 Nd 77/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 77/2016


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně S a M Europe Trans s. r. o. , se sídlem ve Slatiňanech, U Cukrovaru 3, PSČ 538 21, identifikační číslo osoby 28826353, zastoupené JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, proti žalované TRANS KD s. r. o. , se sídlem v Žilině, T. Ružičku 2184/11, PSČ 010 01, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 44993960, o zaplacení částky 150 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 120 C 79/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 120 C 79/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě.
Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu v Jihlavě dne 29. října 2015 se žalobkyně domáhá po žalované zaplacení částky 150 EUR s příslušenstvím z titulu nezaplacené úplaty za přepravu zásilky ze Slovenské republiky (s místem převzetí zásilky v Bratislavě) do České republiky (s místem dodání v Jihlavě), uskutečněné na základě smlouvy o přepravě, uzavřené mezi žalobkyní jako dopravcem a žalovanou jako objednatelem dne 14. dubna 2015.
Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 6. ledna 2016, č. j. 120 C 79/2015-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Odkazuje na čl. 71 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) [dále jen nařízení Brusel I bis ] a čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) [vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí pod č. 11/1975 Sb. dále jen Úmluva CMR ], okresní soud dovodil, že k projednání dané věci je sice dána pravomoc českých soudů, neboť místo určené k vydání přepravované zásilky leží v České republice, chybějí však podmínky místní příslušnosti soudu. Úmluva CMR místní příslušnost soudu neupravuje, určení místní příslušnosti soudu podle čl. 7 nařízení Brusel I bis je v případě právních vztahů podléhajících Úmluvě CMR vyloučeno a místně příslušný soud nelze určit ani podle žádného ustanovení občanského soudního řádu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Žalovaná je zahraniční právnickou osobou, která nemá v České republice sídlo, závod ani jeho organizační složku, a dosud také nebyl zjištěn ani žádný majetek žalované v České republice. Podle ustanovení § 84 až § 89a o. s. ř. (upravujících pravidla pro určení místní příslušnosti soudu) tak vskutku nelze zjistit, který ze soudů prvního stupně je místně příslušný danou věc projednat a rozhodnout.
Vzhledem k tomu, že aplikace čl. 7 nařízení Brusel I bis, kterým je upravena nejen mezinárodní příslušnost soudů některého členského státu, ale i příslušnost místní, je v posuzovaném případě vyloučena (srov. čl. 71 odst. 1 nařízení Brusel I bis), a jelikož místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky neupravuje ani Úmluva CMR, postupoval Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil (v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení) soudem příslušným k projednání a rozhodnutí dané věci Okresní soud v Jihlavě, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se také nachází místo určené k vydání přepravované zásilky.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu