29 Nd 49/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 49/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci oprávněného města Žďár nad Sázavou , se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Žižkova 1/227, PSČ 591 31, proti povinnému M. P. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 13 EXE 265/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 13 EXE 265/2013 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


O d ů v o d n ě n í:


Exekučním návrhem ze dne 2. prosince 2013, podaným u soudního exekutora JUDr. Roberta Pazáka, Exekutorský úřad Brno - venkov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 4.000,- Kč. Dne 10. prosince 2013 požádal označený exekutor Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 6. ledna 2014, č. j. 13 EXE 265/2013-19, které nabylo právní moci dne 24. ledna 2014, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, v jehož obvodu se stala skutečnost, z níž vzešel exekuční titul (srov. č. l. 10-12).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2014
JUDr. Zdeněk K r č m á ř předseda senátu