29 Nd 43/2014
Datum rozhodnutí: 30.06.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 43/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela v exekuční věci oprávněného GE Money Auto, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupeného JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové Pražském Předměstí, Dukelská třída 15/16, PSČ 500 02, proti povinnému V. P. , pro 241.823,16 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 6509/2013, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 6509/2013 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána podal Okresnímu soudu v Litoměřicích žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 241.823,16 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 29. října 2013, č. j. 25 EXE 6509/2013-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má povinný majetek. Povinný je občanem Ukrajinské republiky, platnost povolení k pobytu na území České republiky mu byla ukončena dne 12. května 2011, přičemž poslední známá adresa pobytu povinného je v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, v jehož obvodu se nachází poslední známá adresa pobytu povinného v České republice a kde by se mohl též nacházet i případný majetek povinného, bude-li soudním exekutorem zjištěn (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. června 2014
Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu